otec: GoodHunting RED ROYAL
matka: My Name is Prada HIGHWAY

Velmi nadějná, Best of Day Puppy 2 (NVP)
GoodHunting GINA IN LOVE
GoodHunting GINA IN LOVE
(nar.: 21.6.2017)
rodokmen